תנאי שימוש

הקריה ללימודי הנדסה וטכנולוגיה (ע”ר)(להלן: “הקריה”) מקדמת בברכה את המשתמשים באתר. הנכם מתבקשים לקרא בעיון ובקפידה את תנאי השימוש להלן, וזאת לפני שאתם עושים כל שימוש באתר.

בעצם כניסתכם ו/או שימושכם ו/או ביצוע פעולה כלשהי באתר הנכם מסכימים ומאשרים בזאת את תכולתם של תנאי שימוש אלה עליכם.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

השימוש באתר

 

השימוש באתר מוצע למשתמש כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם (AS-IS)  ולא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקריה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה.

השימוש בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר יעשו על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

אתר האינטרנט של הקריה מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת ובכתב מהקריה.

על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שנויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה ו/או המוצרים שמקורם באתר האינטרנט של הקריה.

הקריה רשאית לסגור את האתר או לשנות מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של התכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. על כן, לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקריה בקשר לכך.

הקריה אינה אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – שיגרם למשתמש  או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע או התכנים המתפרסמים באתר ו/או באתר המקושר.

הקריה אינה אחראית לתקינותם ו/או פעילותם של קישורים שימצאו באתר. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני, והקריה לא תשא בכל אחריות בקשר לכך.

הקריה, אף לא תהא אחראית להזמנות ו/או מוצרים ו/או שירותים שיסופקו ו/או ירכשו על ידי המשתמש באמצעות ו/או על ידי האתרים המקושרים.
המשתמש אינו רשאי להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים שעלולים לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר זה או במידע הקיים
בו או בזכויות קניין כלשהם ו/או אחרות של הקריה או של צד ג’ כלשהו.

השימוש באתר אינו מעניק זכויות או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת.

מדיניות הפרטיות

 

חלק מהפעילות ו/או השירותים הניתנים באתר, טעונים הרשמה ומסירת פרטים של המשתמש כגון, שם מלא, ודרכי התקשרות (כתובת, כתובת דוא”ל, טלפון נייד וכד’). באחריות המשתמש למסור מידע נכון ומדויק.

נתוני המשתמש יישמרו במאגר הנתונים של הקריה ולא ייעשה בהם כל שימוש מעבר למטרת הרישום ואיסוף נתונים סטטיסטים על השימוש באתר.  

במסגרת האתר קיימת אפשרות לשימוש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע. ה”עוגיות” (Cookies) מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים בהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש ביקש לראות בעת הכניסה לאתר וכד’. המידע בעוגיות מוצפן, והקריה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי הקריה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן. משתמש שאינו מעוניין לקבל את העוגיות, יוכל להימנע מכך ע”י שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. למקרה שהמשתמש לא יודע כיצד לעשות זאת, עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש.

הקריה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע ופרטיות המשתמש. עם זאת, אין הקריה יכולה להתחייב שהאתר יהיה חסין ומוגן באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית. ידוע למשתמש שהקריה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, שיגרמו לו כתוצאה מפעילות בלתי מורשית באתר, לרשות פגיעה בפרטיותו.

קבלת דברי פרסומת בדואר אלקטרוני ו/או במסרונים

 

במעמד הרישום יסמן המשתמש אם הוא מסכים לקבל “דבר פרסומת” כמשמעו בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 .

במידה ונתן הסכמה, המשתתף יהיה רשאי להודיע , בכל עת, לאתר ו/או לקריה על רצונו להפסיק לקבל דברי פרסומת כאמור ושמו יוסר מייד עם קבלת הודעה כאמור.  

 שימוש בפורום ו/או כתיבת תגובות ו/או מסרים

 

האתר מאפשר למשתתף לעיין בהודעות המופיעות בפורום שמנוהל באתר ולכתוב הודעות ותגובות ענייניות.  המשתתף מתחייב לשמור על לשון מכובדת , ולא להפר כל דין בכתיבה בפורום.

ידוע למשתמש כי הקריה איננה אחראית בכל צורה או דרך שהיא לתוכן המפורסם ע”י משתמשים באתר. מבלי לפגוע באמור לעיל, הקריה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי למחוק ו/או להסיר כל תוכן ו/או תכתובת באתר, אשר לפי שיקול דעתה כולל תוכן בלתי חוקי, לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות .

המשתמש נותן לקריה הרשאה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, להעביר את פרטיו לצד ג’, היה ותחויב לעשות כן, במקרה של תלונה או תביעה שתגיע לקריה ותתייחס לתוכן הכלול בהודעה שפרסם.

הדין וסמכות השיפוט

 

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

סמכות השיפוט במקרה של סכסוך תהא מסורה באופן בלעדי רק לבתי המשפט במחוז תל-אביב המוסמכים לדון בעניין.

צריכים עוד מידע? אנחנו פה בשבילכם צרו קשר עוד היום